C More -palvelun käyttöehdot 1.2.2023 alkaen

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan MTV Oy:n (y-tunnus: 1093944-1) kuluttaja-asiakkaille tarjoamaan laajakaistaisen internet-yhteyden kautta toimitettavaan C More -palveluun, mukaan lukien siihen liittyvät liitännäispalvelut, kuten tv- ja mobiilipalvelut, verkkosivustot, -julkaisut, -yhteisöt, -kaupat, -kilpailut sekä muut maksuttomat tai maksulliset palvelut (jäljempänä ”Palvelu”).

Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä (i) Käyttöehtoja, (ii) mahdollisia liitännäispalvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä rekisteröitymistä koskevia ehtoja, ja (iii) Palvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee ennen Käyttöehtojen hyväksymistä ja Palvelun käytön aloittamista tutustua huolellisesti Palvelua koskevaan Tietosuojaselosteeseen (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”). Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa: http://mtvyritys.fi/cmore/tietosuoja.

Mikäli Palveluun sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti erityisehtoja. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan lisäksi kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja.

Palveluun sisältyviä maksullisia palveluja koskeva sopimus käyttäjän ja MTV Oy:n välillä syntyy, kun käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun, hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja tutustunut Tietosuojaselosteeseen, suorittanut palvelun edellyttämät maksut, ja MTV Oy on hyväksynyt käyttäjän. Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut tulevat osaksi sopimusta, ja niihin sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

1. Käyttöoikeus ja rekisteröityminen

1.1. Palvelun käyttöoikeus

MTV Oy myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti yksityisessä käytössä. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä se oikeuta käyttämään Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta MTV Oy:n kanssa. Kulloinkin voimassa olevat rajoitukset koskien Palvelun samanaikaista käyttöä useammalla laitteella löytyvät Palvelun verkkosivuilta osoitteesta cmore.fi.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman MTV Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. MTV Oy:llä on oikeus ilman eri suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä tai toiselle samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua kaikkien soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti, sekä muiden Palvelun käyttöön tai sisältöön kohdistuvien rajoitusten mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu siihen, että ei tallenna, kopioi, jaa, muokkaa, näytä, esitä, julkaise, lisensoi, käytä johdannaisteosten luomiseen, tai tarjoa myytäväksi Palvelun sisältöjä, tai käytä Palvelun sisältöjä muulla tavalla kuin mitä Käyttöehdoissa ja muissa Palvelua koskevissa ehdoissa on sallittu.

Käyttäjä ei saa ryhtyä Palvelua käyttäessään tai sen avulla lainvastaisiin tai muihinkaan toimiin, jotka ovat katsottavissa vilpillisiksi, harhaanjohtaviksi (esimerkiksi hakkerointi tai identiteettivarkaus, laittoman tai sopimattoman materiaalin jakaminen, toiseksi henkilöksi tekeytyminen) tai muiden yksityisyydensuojaa rikkoviksi taikka toimiin, jotka vaarantavat Palvelun tietosuojaa tai tietoturvaa.

1.2. Palveluun rekisteröityminen

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu antamaan pyydetyt tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita. Jos käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, MTV Oy:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

Tarkemmat rekisteröitymisohjeet löytyvät Palvelun verkkosivuilta.

Palvelun käyttäjäksi rekisteröityvän tulee olla 16-vuotias. Alaikäiset käyttäjät saavat käyttää Palvelua vain aikuisen valvonnassa. Lisätietoa Palvelun sisältöjen ikärajamerkinnöistä löytyy osoitteesta cmore.fi.

Käyttäjä on vastuussa Palvelun käyttöön tarvittavien tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä palvelussa. Mikäli käyttäjä huomaa tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä MTV Oy:lle. Tämän lisäksi käyttäjän on ylläpidettävä käyttämiensä laitteiden tietoturvaa sekä säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

1.3. Palvelun ilmaiset kokeilujaksot

Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle saatetaan myöntää ilmainen kokeilujakso Palveluun. Mikäli käyttäjä saa ilmaisen kokeilujakson käyttöönsä valitsemaansa tuotteeseen, sovelletaan lisäksi alla olevia ehtoja.

Kokeilujakson pituus ja sen päättämistä koskevat ehdot on ennalta määritelty tilauksen tekemisen yhteydessä. Jos käyttäjä ei halua jatkaa Palvelun käyttöä ilmaisen kokeilujakson jälkeen, tulee käyttäjän muistaa itse irtisanoa tilaus Palvelun Oma tili -sivulla, ennen kuin kokeilujakso loppuu. Jos tilausta ei irtisanota, muuttuu kokeilujakso automaattisesti Palvelua koskevan sopimuksen mukaiseksi maksulliseksi tilaukseksi kokeiluajan päätyttyä.

Ilmaisen kokeilujakson käyttöoikeus on henkilökohtainen ja sen voi hyödyntää yhden kerran. Mikäli MTV Oy havaitsee saman käyttäjän väärinkäyttävän ilmaista kokeilujaksoa esimerkiksi hankkimalla useamman ilmaisen kokeilujakson eri käyttäjätunnuksilla, on MTV Oy:llä oikeus purkaa Palvelun käyttöä koskeva sopimus ja keskeyttää Palvelun tarjoaminen käyttäjälle.

2. Palvelun toiminnallisuus ja muutokset Palvelussa

Palvelun käyttämiseen tarvittavat laitteet, verkkoyhteydet, näiden ominaisuudet sekä muut Palvelun käyttämisen tekniset edellytykset löytyvät Palvelun verkkosivuilta. Palvelun käyttö VPN-yhteyden välityksellä ei ole mahdollista.

Palvelun sisällön laatu saattaa vaihdella muun muassa käyttäjän käyttämän laitteen ja käytettävissä olevan verkkoyhteyden nopeuden mukaan. Lisätietoa kuvan- ja äänenlaadusta Palvelussa löydät Palvelun verkkosivuilta.

MTV Oy pyrkii pitämään Palvelun käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, ja korjaamaan mahdolliset häiriöt ja katkokset mahdollisimman nopeasti. MTV Oy ei kuitenkaan vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvien keskeytysten aiheuttamista haitoista käyttäjälle, mukaan lukien Palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

MTV Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. MTV Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. MTV Oy kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa sitä ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. MTV Oy:llä on milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tai sen osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta. Jos Palvelun sisältö muuttuu olennaisesti, käyttäjä voi irtisanoa Palvelua koskevan tilauksen riippumatta siitä, onko se määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva.

3. Palvelusta perittävät hinnat

MTV Oy:n tarjoama Palvelu tai sen osat voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Palvelun tai kunkin yksittäisen Palvelun osan yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

Maksullisen Palvelun tai Palvelun maksullisen osan käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta Palvelusta tai Palvelun maksullisesta osasta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja. Maksamalla tietystä maksullisesta Palvelun osasta perittävän maksun käyttäjä saa henkilökohtaisen, ei-kaupallisen käyttöoikeuden käyttää kyseistä Palvelua.

MTV Oy voi muuttaa Palveluun sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. MTV Oy ilmoittaa hintojen muutoksesta käyttäjälle vähintään 30 päivää etukäteen esimerkiksi Palvelussa tai sähköpostitse käyttäjän Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän oikeuksista hintojen muutoksen yhteydessä kerrotaan kussakin hintojen muutosta koskevassa ilmoituksessa. Voimassaolevat hinnat ja hinnoitteluperusteet löytyvät Palvelun verkkosivustolta: https://www.cmore.fi/tilaa

4. Maksaminen

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun kyseisen palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, luottokortilla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Käytettävissä olevat maksutavat on kerrottu Palvelun verkkosivulla.

MTV Oy:llä on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen Palveluun tai tilatessa maksullisia tuotteita Palvelun kautta. MTV Oy:llä on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen Palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

Luottokorttikestotilauksen yhteydessä käyttäjän luottokortilta veloitetaan automaattisesti sovitun laskutusjakson mittaisin väliajoin tilausmaksu palvelun käytöstä. Veloitettava maksu perustuu kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon ja voi muuttua tilauksen voimassaoloaikana. Veloitettavan maksun määrän muuttuessa kesken voimassa olevan tilauksen laskutusjakson, ei syntynyttä hintaerotusta hyvitetä tai veloiteta käyttäjältä.

Korttimaksaminen Palvelun verkkokaupassa tapahtuu Netsin SSL-suojatulla maksulomakkeella. MTV Oy:llä ei ole pääsyä täydellisiin korttitietoihin eikä maksukortin täydellisiä tietoja tallenneta MTV Oy:n järjestelmiin.

MTV Oy:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun tai sen osiin, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. MTV Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus maksullisten Palvelun tai sen osien uudelleen avaamisesta.

MTV Oy käyttää Palveluun liittyvän Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, sekä MasterCard- ja Debit MasterCard -maksuliikenteen hoitamiseen ulkopuolisen palveluntarjoajan, Netsin, palveluita. Palvelun verkkopankkimaksamiseen MTV Oy käyttää Paytrail Oyj:tä palveluntarjoajana. Netsin ja Paytrail Oy:n tehtävät rajoittuvat yksinomaan yllä mainitun maksuliikenteen järjestämiseen, ja Nets sekä Paytrail Oy antavat asiakaspalvelua käyttäjille vain tarjoamaansa maksupalvelua koskien. Käyttäjän ollessa epävarma tahosta, joka vastaa hänen asiansa asiakaspalvelusta, tulee olla ensisijaisesti yhteydessä MTV Oy:n Palvelua koskevaan asiakaspalveluun. MTV Oy:n Palvelua koskevan asiakaspalvelun yhteystiedot löydät täältä: https://www.cmore.fi/asiakaspalvelu/palaute

Korttimaksamista koskevissa asioissa käyttäjä voi olla yhteydessä Netsiin alla olevia yhteystietoja käyttäen.

Nets Denmark A/S, Finnish Branch
Y-tunnus 2858201-4
Postiosoite:
Nets
00050 Nets

Käyntiosoite:
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki

Vaihde: 09 69641
 

Verkkopankkimaksamista koskevissa asioissa käyttäjä voi olla yhteydessä Paytrail Oy:hyn alla olevia yhteystietoja käyttäen.

Paytrail Oyj
Y-tunnus: 21228397
Innova 2, Lutakonaukio 7
40100 JYVÄSKYLÄ

Puhelin: 020 718 1820
 

5. Palvelun tilausjaksot sekä irtisanominen

Palvelua on mahdollista tilata toistaiseksi jatkuvana tilauksena 30 päivän tilausjaksoissa taikka Palvelua koskevassa sopimuksessa ilmoitettuina tilausjaksoina tai sopimuksessa ilmoitettuna määräaikaisena tilauksena. Toistaiseksi voimassa oleva tilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes käyttäjä irtisanoo tilauksen, siten, että Palvelun käyttöoikeus jatkuu kulloinkin voimassa olevan tilausjakson loppuun saakka. Määräaikainen tilaus voi Palvelua koskevasta sopimuksesta riippuen päättyä joko automaattisesti määräaikaisen tilausjakson jälkeen taikka jatkua määräaikaisen tilausjakson päättyessä toistaiseksi voimassaolevana, jolloin se on irtisanottavissa määräaikaisen tilausjakson jälkeen.

Palvelua koskeva tilaus on irtisanottavissa Palvelun Oma tili -sivun kautta.

6. Kuluttajien peruuttamisoikeus

Mikäli käyttäjä on yksityishenkilö, hänellä on ostamiensa tavaroiden ja palveluiden osalta kuluttajansuojalain mukainen lähtökohtainen oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus ilmoittamalla siitä MTV Oy:lle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä taikka tavaran vastaanottamisesta.

Käyttäjällä ei kuitenkaan ole Palvelun osalta edellä mainittua peruuttamisoikeutta, mikäli Palvelun toimittaminen sähköisesti on käyttäjän suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

Kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden osalta saatetaan noudattaa eri palautuskeinoja ja -osoitteita. Pyydämme käyttäjää tutustumaan kolmannen osapuolen kanssa tekemäänsä sopimukseen asian selvittämiseksi.

7. Palvelun sisältö

Palvelu ja sen sisältämät yksittäiset palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mahdollisista palvelukohtaisista takuista ilmoitetaan erikseen palvelun omissa erityisehdoissa.

MTV Oy ei takaa, että (i) Palvelu tai Palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaavat käyttäjän odotuksia, (ii) Palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut Palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa käyttäjän odotuksia.

Palvelussa annettavia yleisluontoisia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi MTV Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi pätevästi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää MTV Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. MTV Oy ei vastaa Palvelussa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

7.1. Palvelun sisältämä aineisto

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelussa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä liiketoiminnassa annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Palvelun ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet joko kuuluvat MTV Oy:lle tai ovat MTV Oy:n itselleen lisensoimia tai kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten erityisehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Palveluun sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei MTV Oy ja mahdollinen muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Palvelun sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.

7.2. Käyttäjän toimittama aineisto

Tietyissä Palveluun sisältyvissä yksittäisissä liitännäispalveluissa käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen MTV Oy:lle tai välittämiseen Palvelun avulla (esimerkiksi keskustelusivustot ja kommentointitoiminnot).

MTV Oy ei tarkasta käyttäjien lähettämää aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Käyttäjän tulee varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja välittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia, troijalaisia tai muita uhkia tietoturvalle. Käyttäjä vastaa sekä MTV Oy:tä että kolmansia osapuolia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Käyttäjä antaa MTV Oy:lle rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja korvauksettoman oikeuden käyttää kaikessa toiminnassaan aineistoa, jonka käyttäjä on lähettänyt MTV Oy:lle Palvelun ja sen liitännäispalveluiden kautta. MTV Oy:llä on mm. oikeus tarkistaa ja julkaista Palveluun ja sen liitännäispalveluihin lähetetty aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. MTV Oy:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. MTV Oy ei maksa käyttäjän Palvelussa lähettämän aineiston käytöstä palkkiota tai muuta korvausta käyttäjälle. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on muutenkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi MTV Oy:n verkko- ja muissa palveluissa. Mikään yksittäisen käyttäjän Palveluun tallentama tai Palvelun avulla välittämä aineisto ei edusta MTV Oy:n mielipidettä tai osoita MTV Oy:n olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

MTV Oy:llä on oikeus poistaa käyttäjien Palveluun lähettämiä viestejä sekä muuta aineistoa. Koska käyttäjien lähettämä sisältö voidaan poistaa Palvelusta ilman ennakkovaroitusta, suosittelemme palveluiden käyttäjiä säilyttämään Palveluun lähettämästään sisällöstä varmuuskopion myös Palvelun ulkopuolella. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa välittämänsä aineiston sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin MTV Oy:tä vastaan liittyen MTV Oy:lle toimittamaansa tai Palvelun kautta välittämäänsä aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan MTV Oy:tä mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta tai Palvelun kautta välittämästä aineistoista, sekä korvaamaan MTV Oy:lle tästä aiheutuvat vahingot.

8. Kolmannen osapuolen palvelut

Palvelu saattaa sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, verkkopalveluihin ja muihin palveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja sisältöihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Koska MTV Oy ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, MTV Oy ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä, henkilötietojen ja evästeiden käsittelystä eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. MTV Oy ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja -palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. MTV Oy kehottaa käyttäjää perehtymään kolmannen osapuolen verkkopalveluiden käyttö- ja muihin ehtoihin Mikäli käyttäjällä on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme käyttäjää ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

9. Käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan MTV Oy:lle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten erityisehtojen, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai Palvelun lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

10. Vastuunrajoitus

MTV Oy (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) Palvelun käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) Palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä, joka on vastaanotettu Palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai tietojen luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista Palveluun liittyvistä olosuhteista.

MTV Oy vastaa tarjoamistaan maksuttomasta tai maksullisesta Palvelusta sekä Palvelun kautta myymistään tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti Käyttöehtojen rajoitukset huomioiden.

11. Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Henkilötietojen käsittelystä Palvelun yhteydessä kerrotaan kulloinkin voimassa olevassa Palvelua koskevassa Tietosuojaselosteessa osoitteessa: http://mtvyritys.fi/cmore/tietosuoja. MTV Oy:llä on oikeus muuttaa Tietosuojaselostetta sen mukaisesti kuin Tietosuojaselosteessa kerrotaan. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla myös MTV Oy:n tietosuojasivustolla osoitteessa: http://mtvyritys.fi/cmore/tietosuoja.

Tietosuojaselosteessa kerrotaan mitä henkilötietoja kerätään Palvelun toimittamisen yhteydessä, mihin tarkoituksiin ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään, mitkä ovat henkilötietojen säilytysaikoja koskevat käytännöt, ja mitä tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia käyttäjällä on henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Käyttäjän tulee käydä Tietosuojaseloste läpi ennen Palvelun käytön aloittamista ja henkilötietojen antamista MTV Oy:lle.

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa MTV Oy:lle tai kolmansille.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa MTV Oy:n Palveluun ja sen sisältämiin yksittäisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, jonka syntyminen ei ole ollut MTV Oy:n tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

MTV Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

13. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Tietosuojaselosteeseen sekä Palvelusta tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä MTV Oy:n asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Näitä Käyttöehtoja koskevat, tai näiden ehtojen tarkoittamiin Palveluun, Tietosuojaselosteeseen sekä Palvelusta tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne MTV Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

14. Käyttöehtojen ja sopimuksen voimassaolo ja muutokset

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Palveluun. Käyttöoikeus Palveluun sekä sopimus käyttäjän ja MTV Oy:n välillä voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

MTV Oy voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. MTV Oy informoi käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista Palvelun yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja. Koska MTV Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin Palvelussa.

C More -palvelun käyttöehdot on julkaistu 14.12.2022 ja ne tulevat voimaan 1.2.2023.