MTV Oy:n palveluiden käyttöehdot

Tiivistelmä käyttöehtojen muutoksista:

 • 23.4.2018 käyttöehtoihin linkitetty tietosuojakäytäntö on päivitetty vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää Tietosuoja-sivustoltamme
 • 23.4.2018 maksaminen-kohtaan on tarkennettu palveluntarjoajien rooleja ja lisätty tarkentava kohta liittyen C More -palvelun ilmaiskuukauteen tai siihen verrattavaan etuun.  
 • 13.11.2018 alkaen mtv-palvelu on uudelta nimeltään mtv. Olemme päivittäneet nimenmuutoksen oheisiin käyttöehtoihin.
 • 16.4.2019 olemme lisänneet tarkennuksen koskien palveluiden käyttökieltoa VPN-yhteyden välityksellä.
 • 30.4.2019 lisätty tarkennukset koskien C More -palvelun ilmaisia kokeilujaksoja
 • 3.12.2019 päivitetty Palvelujen käyttöoikeus -kohtaan Bonnier-konsernin tilalle Telia-konserni.
 • 3.7.2020 päivitetty henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä mainintoja sekä lisätty tarkentava kohta kieltoon toimia lainvastaisesti tai muuten vilpillisesti.
 • 14.1.2021 lisätty uudeksi Palveluiden tilauskanavaksi Telia.
 • 1.7.2021 päivitetty ehtoja sen johdosta, että cmore.fi- ja C More -suoratoistopalvelun kuluttaja-asiakkuudet siirtyivät Telia Finland Oyj:lle 1.7.2021 lukien.
 • 1.2.2022 poistettu viittaukset Luukku-sähköpostipalveluun omistajanvaihdoksen johdosta. Lue lisää täältä.
 • 20.4.2022 lisätty tieto siitä, että jatkossa MTV-tunnuksella on mahdollista kirjautua myös MTVUutiset.fi -palveluun.
 • 31.5.2022 alkaen mtv-palvelu on uudelta nimeltään MTV Katsomo. Olemme päivittäneet nimenmuutoksen oheisiin käyttöehtoihin.

MTV Oy:n palveluiden käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan MTV Oy:n (y-tunnus: 1093944-1) tarjoamiin verkon kautta välitettäviin palveluihin mukaan lukien tv-, radio- ja mobiilipalvelut, verkkosivustot, -julkaisut, -yhteisöt, -kaupat, -kilpailut sekä muihin maksuttomiin tai maksullisiin palveluihin (jäljempänä ”Palvelut”). 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan C More -palveluun siltä osin kuin käyttäjä on tilannut C More -palvelun käyttämänsä operaattorin kautta. Operaattoritunnuksilla kirjautuvana asiakkaana ja paikallisoperaattoreiden koodiasiakkaana käyttäjän sopimuskumppani C More -palvelussa on MTV Oy. Mikäli käyttäjä on cmore.fi-suoratoistopalvelun asiakas tai on tilannut C More -palvelun Telia Finland Oyj:ltä, sovelletaan Telia Finland Oyj:n C More -palvelua koskevia ehtoja.

Palveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä (i) Käyttöehtoja, (ii) mahdollisia palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä rekisteröitymistä koskevia ehtoja, ja (iii) Palveluiden kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee ennen Käyttöehtojen hyväksymistä ja Palveluiden käytön aloittamista tutustua huolellisesti MTV Oy:n Tietosuojakäytäntöön.

Mikäli yksittäiseen palveluun sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti erityisehtoja kyseisen palvelun osalta. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan lisäksi kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja.

Palveluihin sisältyviä maksullisia palveluja koskeva sopimus käyttäjän ja MTV Oy:n välillä syntyy, kun käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan palveluun, hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja tutustunut tietosuojakäytäntöihin, suorittanut palvelun edellyttämät maksut, ja MTV Oy on hyväksynyt käyttäjän. Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut tulevat osaksi sopimusta, ja niihin sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

1. Käyttöoikeus ja rekisteröityminen

1.1. Palvelujen käyttöoikeus

MTV Oy myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää Palveluita kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä se oikeuta käyttämään Palveluita kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta MTV Oy:n kanssa. Mikäli käyttäjä tekee sopimuksen juridisen henkilön puolesta, vastaa käyttäjä siitä, että hänellä on oikeus tai valtuutus tähän.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman MTV Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. MTV Oy:llä on oikeus ilman eri suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä tai toiselle MTV Oy- tai Telia Companyyn kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta palvelussa.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palveluja kaikkien soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti, sekä muiden Palvelujen käyttöön tai sisältöön kohdistuvien rajoitusten mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu siihen, että ei tallenna, kopioi, jaa, muokkaa, näytä, esitä, julkaise, lisensoi, käytä johdannaisteosten luomiseen, tai tarjoa myytäväksi Palveluiden sisältöjä, tai käytä Palveluiden sisältöjä muulla tavalla kuin mitä Käyttöehdoissa ja muissa palvelua koskevissa ehdoissa on sallittu. 

Käyttäjä ei saa ryhtyä Palveluita käyttäessään tai niiden avulla lainvastaisiin tai muihinkaan toimiin, jotka ovat katsottavissa vilpillisiksi, harhaanjohtaviksi (esimerkiksi hakkerointi tai identiteettivarkaus, laittoman tai sopimattoman materiaalin jakaminen, toiseksi henkilöksi tekeytyminen) tai muiden yksityisyydensuojaa rikkoviksi taikka toimiin, jotka vaarantavat Palveluiden tietosuojaa tai tietoturvaa.

1.2. Palveluihin rekisteröityminen

Palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä (MTV Katsomo ja C More). MTVUutiset.fi -palveluun käyttäjä voi rekisteröityä niin halutessaan. Kun kirjaudut palveluihimme MTV-tunnuksella, voimme tarjota sinulle parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua kuten osuvampia sisältösuositteluja. Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu antamaan pyydetyt tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita. Jos käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, MTV Oy:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. 

Tarkemmat palvelukohtaiset rekisteröitymisohjeet löydät kyseisen palvelun verkkosivuilta:

mtv

MTVUutiset.fi

C More (operaattoritunnuksilla kirjautuville asiakkaille ja paikallisoperaattoreiden koodiasiakkaille)

Käyttäjäksi rekisteröityvän tulee olla 16-vuotias. Alaikäiset käyttäjät saavat käyttää palvelua vain huoltajan suostumuksella ja valvonnassa. Lisätietoa mtv- ja C More -palveluiden sisältöjen ikärajamerkinnöistä löytyy täältä.

Käyttäjä on vastuussa Palvelujen käyttöön tarvittavien tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä palvelussa. Mikäli käyttäjä huomaa tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä MTV Oy:lle. Tämän lisäksi käyttäjän on ylläpidettävä käyttämiensä laitteiden tietoturvaa sekä säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

2. Palveluiden toiminnallisuus ja muutokset palveluissa

Palveluiden käyttämiseen tarvittavat laitteet, verkkoyhteydet ja näiden ominaisuudet on määritelty palvelukohtaisesti. Palveluiden käyttö VPN-yhteyden välityksellä ei ole mahdollista. Palvelujen käyttämisen tekniset edellytykset löydät palvelujen verkkosivuilta:

mtv

C More (operaattoritunnuksilla kirjautuville asiakkaille ja paikallisoperaattoreiden koodiasiakkaille)

Palveluiden sisällön laatu saattaa vaihdella muun muassa käyttäjän käyttämän laitteen ja käytettävissä olevan verkkoyhteyden nopeuden mukaan. Lisätietoa kuvan- ja äänenlaadusta löydät Palvelujen verkkosivuilta:

mtv

C More (operaattoritunnuksilla kirjautuville asiakkaille ja paikallisoperaattoreiden koodiasiakkaille)

MTV Oy pyrkii pitämään Palvelut käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, ja korjaamaan mahdolliset häiriöt ja katkokset mahdollisimman nopeasti. MTV Oy ei kuitenkaan vastaa Palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvien keskeytysten aiheuttamista haitoista käyttäjälle, mukaan lukien Palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

MTV Oy:llä on oikeus keskeyttää Palveluiden tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. MTV Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. MTV Oy kehittää Palveluita jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. MTV Oy:llä on milloin tahansa oikeus lopettaa Palveluiden tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.

3. Palvelusta perittävät hinnat

MTV Oy:n tarjoamat Palvelut ovat pääosin maksuttomia. Kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

Maksullisen palvelun käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja. Maksamalla maksullisesta palvelusta perittävän maksun käyttäjä saa henkilökohtaisen, ei-kaupallisen käyttöoikeuden käyttää kyseistä palvelua. 

Joitakin palveluita on mahdollista tilata myös kestotilauksena eli toistaiseksi jatkuvana tilauksena. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes käyttäjä irtisanoo tilauksen.

MTV Oy voi muuttaa yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Käyttäjän oikeuksista hinnanmuutoksen yhteydessä sovitaan mahdollisesti tarkemmin palvelun omissa ehdoissa. Voimassaolevat hinnat ja hinnoitteluperusteet löytyvät kunkin yksittäisen palvelun verkkosivustolta.

4. Maksaminen

Siltä osin kuin kyse on maksullisesta palvelusta, käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, luottokortilla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Käytettävissä olevat maksutavat on kerrottu palvelun verkkosivulla.

MTV Oy:llä on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun tai tilatessa maksullisia tuotteita Palveluiden kautta. MTV Oy:llä on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

Luottokorttikestotilauksen yhteydessä käyttäjän luottokortilta veloitetaan automaattisesti sovitun laskutusjakson mittaisin väliajoin tilausmaksu palvelun käytöstä. Veloitettava maksu perustuu kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon ja voi muuttua tilauksen voimassaoloaikana. Veloitettavan maksun määrän muuttuessa kesken voimassa olevan tilauksen laskutusjakson, ei syntynyttä hintaerotusta hyvitetä tai veloiteta käyttäjältä.

Korttimaksaminen MTV Oy:n verkkokaupoissa tapahtuu Netsin SSL-suojatulla maksulomakkeella. MTV Oy:llä ei ole pääsyä täydellisiin korttitietoihin eikä maksukortin täydellisiä tietoja tallenneta MTV Oy:n järjestelmiin. 

MTV Oy:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun tai sen osiin, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. MTV Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus maksullisten palvelun uudelleen avaamisesta.

MTV Oy käyttää Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, sekä MasterCard- ja Debit MasterCard -maksuliikenteen hoitamiseen ulkopuolisen palveluntarjoajan, Netsin, palveluita. Verkkopankkimaksamiseen MTV Oy käyttää Paytrail Oyj:tä palveluntarjoajana. Netsin ja Paytrail Oy:n tehtävät rajoittuvat yksinomaan yllä mainitun maksuliikenteen järjestämiseen, ja Nets sekä Paytrail Oy antavat asiakaspalvelua käyttäjille vain tarjoamaansa maksupalvelua koskien. Käyttäjän ollessa epävarma tahosta, joka vastaa hänen asiansa asiakaspalvelusta, tulee olla ensisijaisesti yhteydessä MTV Oy:n asiakaspalveluun.

Korttimaksamista koskevissa asioissa käyttäjä voi olla yhteydessä Netsiin alla olevia yhteystietoja käyttäen.

Nets Denmark A/S, Finnish Branch

Y-tunnus 2858201-4

Postiosoite:
Nets
00050 Nets

Käyntiosoite:
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Vaihde: 09 69641

Verkkopankkimaksamista koskevissa asioissa käyttäjä voi olla yhteydessä Paytrail Oy:hyn alla olevia yhteystietoja käyttäen.

Paytrail Oyj

Y-tunnus: 21228397
Innova 2, Lutakonaukio 7 
40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0207 181830

5. Kuluttajien peruuttamisoikeus

Mikäli käyttäjä on yksityishenkilö, hänellä on ostamiensa tavaroiden ja palveluiden osalta kuluttajansuojalain mukainen lähtökohtainen oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus ilmoittamalla siitä MTV Oy:lle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä taikka tavaran vastaanottamisesta.

Käyttäjällä ei kuitenkaan kaikkien tuoteryhmien osalta ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta. Mikäli palvelun suorittaminen tai tuotteen toimittaminen sähköisesti on käyttäjän suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, taikka käyttäjä on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman, ei hänellä ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta. 

Kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden osalta saatetaan noudattaa eri palautuskeinoja ja -osoitteita. Pyydämme käyttäjää tutustumaan kolmannen osapuolen kanssa tekemäänsä sopimukseen asian selvittämiseksi.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan virheettömien tavaroiden palauttamiseen liittyvät kuljetuskustannukset, ellei muuta ole erikseen kyseisen palveluin erityisehdoissa mainittu. MTV Oy:llä on oikeus vähentää tavaran käytön johdosta aiheutunut arvonaleneminen.

Mikäli käyttäjä ei ole yksityishenkilö tai hänellä ei ole kuluttajansuojalainsäädännön mukaista peruuttamis- tai palautusoikeutta, MTV Oy veloittaa aiheettomista palautuksista aiheutuneet kustannukset.

6. Palvelujen sisältö

Palvelut ja niiden sisältämät yksittäiset palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mahdollisista palvelukohtaisista takuista ilmoitetaan erikseen palvelun omissa ehdoissa.

MTV Oy ei takaa, että (i) Palveluiden kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaavat käyttäjän odotuksia, (ii) Palvelut on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut Palveluiden kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa käyttäjän odotuksia. 

Palveluissa annettavia yleisluontoisia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi MTV Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi pätevästi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää MTV Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. MTV Oy ei vastaa Palveluissa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

6.1. Palvelujen sisältämä aineisto

Palveluiden sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä liiketoiminnassa annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Palveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet joko kuuluvat MTV Oy:lle tai ovat MTV Oy:n itselleen lisensoimia. Käyttäjä ei saa mitään Palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palveluita näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Palveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei MTV Oy ja mahdollinen muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Palveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.

6.2. Käyttäjän toimittama aineisto

Tietyissä Palveluihin sisältyvissä yksittäisissä palveluissa käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen MTV Oy:lle tai välittämiseen Palveluiden avulla (esimerkiksi keskustelusivustot ja kommentointitoiminnot).

MTV Oy ei tarkasta käyttäjien lähettämää aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Käyttäjän tulee varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja välittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia, troijalaisia tai muita uhkia tietoturvalle. Käyttäjä vastaa sekä MTV Oy:tä että kolmansia osapuolia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Käyttäjä antaa MTV Oy:lle rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja korvauksettoman oikeuden käyttää kaikessa toiminnassaan aineistoa, jonka käyttäjä on lähettänyt MTV Oy:lle Palveluiden kautta. MTV Oy:llä on mm. oikeus tarkistaa ja julkaista Palveluihin lähetetty aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. MTV Oy:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. MTV Oy ei maksa käyttäjän Palveluissa lähettämän aineiston käytöstä palkkiota tai muuta korvausta käyttäjälle. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on muutenkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi MTV Oy:n verkko- ja muissa palveluissa. Mikään yksittäisen käyttäjän Palveluihin tallentama tai Palveluiden avulla välittämä aineisto ei edusta MTV Oy:n mielipidettä tai osoita MTV Oy:n olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

MTV Oy:llä on oikeus poistaa käyttäjien Palveluihin lähettämiä viestejä sekä muuta aineistoa palveluistaan. Koska käyttäjien lähettämä sisältö voidaan poistaa Palveluista ilman ennakkovaroitusta, suosittelemme palveluiden käyttäjiä säilyttämään Palveluihin lähettämästään sisällöstä varmuuskopion myös Palveluiden ulkopuolella. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa välittämänsä aineiston sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin MTV Oy:tä vastaan liittyen MTV Oy:lle toimittamaansa tai Palveluiden kautta välittämäänsä aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan MTV Oy:tä mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta tai Palveluiden kautta välittämästä aineistoista, sekä korvaamaan MTV Oy:lle tästä aiheutuvat vahingot.

7. Kolmannen osapuolen palvelut

Palvelut saattavat sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja verkkopalveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja sisältöihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Koska MTV Oy ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, MTV Oy ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä henkilötietojen ja evästeiden käsittelystä eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. MTV Oy ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja -palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. MTV Oy kehottaa käyttäjää perehtymään kolmannen osapuolen verkkopalveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Mikäli käyttäjällä on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme käyttäjää ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

8. Käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan MTV Oy:lle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai Palveluiden lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

9. Vastuunrajoitus

MTV Oy (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai tietojen luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista palveluun liittyvistä olosuhteista.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta MTV Oy vastaa tarjoamistaan maksuttomista tai maksullisista Palveluista sekä Palveluiden kautta myymistään tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti Käyttöehtojen rajoitukset huomioiden.

10. Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Henkilötietojen käsittely Palveluiden yhteydessä on kuvattu kulloinkin voimassa olevassa Tietosuojakäytännössä. MTV Oy:llä on oikeus muuttaa Tietosuojakäytäntöä Tietosuojakäytännössä kuvatun mukaisesti.

Tietosuojakäytännöstä selviää esimerkiksi mitä henkilötietoja MTV Oy kerää, mihin tarkoituksiin ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään, mitkä ovat henkilötietojen säilytysaikoja koskevat käytännöt, sekä mitä tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia käyttäjällä on omiin henkilötietoihinsa. Käyttäjän tulee käydä Tietosuojakäytäntö läpi ennen Palveluiden käytön aloittamista ja henkilötietojen antamista MTV Oy:lle.   

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa MTV Oy:lle tai kolmansille.

11. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa MTV Oy:n Palveluihin ja yksittäiseen palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, jonka syntyminen ei ole ollut MTV Oy:n tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

MTV Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin Palveluihin, MTV Oy:n Palveluiden Tietosuojakäytäntöihin sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä MTV Oy:n asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Näitä Käyttöehtoja koskevat, tai näiden ehtojen tarkoittamiin Palveluihin, Tietosuojakäytäntöihin sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne MTV Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

13. Käyttöehtojen ja sopimuksen voimassaolo ja muutokset

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin MTV Oy:n ylläpitämiin Palveluihin sekä C More -palveluun siltä osin kuin käyttäjä käyttää C More -palvelua operaattoritunnuksilla kirjautuvana asiakkaana tai paikallisoperaattoreiden koodiasiakkaana.

Käyttöoikeus Palveluihin sekä sopimus käyttäjän ja MTV Oy:n välillä voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

MTV Oy voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. MTV Oy informoi käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista Palveluiden yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palveluiden käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja. Koska MTV Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin soveltuvissa Palveluissa.