MTV Oy:n palveluiden käyttöehdot

MTV Oy:n palveluiden yleiset käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan MTV Oy:n (y-tunnus: 1093944-1) tarjoamiin maksullisiin ja maksuttomiin sisältöpalveluihin (jäljempänä ”Palvelu”) kuten MTV Katsomo sekä MTV Uutiset, mukaan lukien tv-, radio- ja mobiilipalvelut, verkkosivustot, -julkaisut, -yhteisöt, -kaupat, -kilpailut sekä muut palvelut. ”Käyttäjällä” tarkoitetaan näissä Käyttöehdoissa Palvelun tilaajaa ja käyttäjää. 

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä noudattaa näitä (i) Käyttöehtoja, (ii) mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja ja muita sopimusehtoja sekä rekisteröitymistä koskevia ehtoja, ja (iii) Palvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Lisäksi Käyttäjän tulee ennen Käyttöehtojen hyväksymistä ja Palvelun käytön aloittamista tutustua huolellisesti MTV Oy:n Tietosuojakäytäntöön (jäljempänä ”Tietosuojakäytäntö”).

Mikäli yksittäiseen Palveluun sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti erityisehtoja kyseisen Palvelun osalta. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan lisäksi kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja.

Palvelu voi olla kokonaan tai osaksi maksullinen. Maksullisista Palvelua koskeva sopimus Käyttäjän ja MTV Oy:n välillä syntyy, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan Palveluun, hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja tutustunut Tietosuojakäytäntöön, suorittanut Palvelun edellyttämät maksut, ja MTV Oy on hyväksynyt Käyttäjän. Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut tulevat osaksi sopimusta, ja niihin sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

 

1. Käyttöoikeus ja rekisteröityminen

1.1. Palvelujen käyttöoikeus

MTV Oy myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti yksityisessä käytössä. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä se oikeuta käyttämään Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta MTV Oy:n kanssa. Mikäli Käyttäjä tekee sopimuksen juridisen henkilön puolesta, vastaa Käyttäjä siitä, että hänellä on oikeus tai valtuutus tähän. Kulloinkin voimassa olevat rajoitukset koskien Palvelun samanaikaista käyttöä useammalla laitteella löytyvät Palvelun verkkosivuilta. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman MTV Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. MTV Oy:llä on oikeus ilman eri suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä tai toiselle samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua kaikkien soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti, sekä muiden Palvelun käyttöön tai sisältöön kohdistuvien rajoitusten mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu siihen, että ei tallenna, kopioi, jaa, muokkaa, näytä, esitä, julkaise, lisensoi, käytä johdannaisteosten luomiseen, tai tarjoa myytäväksi Palvelun sisältöjä, tai käytä Palvelun sisältöjä muulla tavalla kuin mitä Käyttöehdoissa ja muissa Palvelua koskevissa ehdoissa on sallittu. 

Käyttäjä ei saa ryhtyä Palvelua käyttäessään tai sen avulla lainvastaisiin tai muihinkaan toimiin, jotka ovat katsottavissa vilpillisiksi, harhaanjohtaviksi (esimerkiksi hakkerointi tai identiteettivarkaus, laittoman tai sopimattoman materiaalin jakaminen, toiseksi henkilöksi tekeytyminen) tai muiden yksityisyydensuojaa rikkoviksi taikka toimiin, jotka vaarantavat Palvelun tietosuojaa tai tietoturvaa.
 

1.2. Rekisteröityminen

Palvelun käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityneelle Käyttäjälle voimme tarjota parempaa ja henkilökohtaisempaa Palvelua kuten osuvampia sisältösuositteluja. Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu antamaan pyydetyt tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita. Jos Käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, MTV Oy:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. 

Tarkemmat palvelukohtaiset rekisteröitymisohjeet löydät kyseisen Palvelun verkkosivuilta. 

Palvelun käyttäjäksi rekisteröityvän tulee olla 16-vuotias. Alaikäiset Käyttäjät saavat käyttää Palvelua vain aikuisen valvonnassa. Lisätietoa Palvelun sisältöjen ikärajamerkinnöistä löytyy Palvelun verkkosivuilta.

Käyttäjä on vastuussa Palvelun käyttöön tarvittavien tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean Käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi Käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä Palvelussa. Mikäli Käyttäjä huomaa tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä MTV Oy:lle. Tämän lisäksi Käyttäjän on ylläpidettävä käyttämiensä laitteiden tietoturvaa sekä säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.
 

1.3.    Palvelun ilmaiset kokeilujaksot

Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjälle saatetaan myöntää ilmainen kokeilujakso Palveluun. Mikäli Käyttäjä saa ilmaisen kokeilujakson käyttöönsä valitsemaansa tuotteeseen, sovelletaan lisäksi alla olevia ehtoja.

Kokeilujakson pituus ja sen päättämistä koskevat ehdot on ennalta määritelty tilauksen tekemisen yhteydessä. Jos Käyttäjä ei halua jatkaa Palvelun käyttöä ilmaisen kokeilujakson jälkeen, tulee Käyttäjän muistaa itse irtisanoa tilaus Palvelun Oma tili -sivulla, ennen kuin kokeilujakso loppuu. Jos tilausta ei irtisanota, muuttuu kokeilujakso automaattisesti Palvelua koskevan sopimuksen mukaiseksi maksulliseksi tilaukseksi kokeiluajan päätyttyä.

Ilmaisen kokeilujakson käyttöoikeus on henkilökohtainen ja sen voi hyödyntää yhden kerran. Mikäli MTV Oy havaitsee saman Käyttäjän väärinkäyttävän ilmaista kokeilujaksoa esimerkiksi hankkimalla useamman ilmaisen kokeilujakson eri käyttäjätunnuksilla, on MTV Oy:llä oikeus purkaa Palvelun käyttöä koskeva sopimus ja keskeyttää Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle.
 

2. Palveluiden toiminnallisuus ja muutokset palveluissa

Palvelun käyttämiseen tarvittavat laitteet, verkkoyhteydet, näiden ominaisuudet sekä muut Palvelun käyttämisen tekniset edellytykset löytyvät Palvelun verkkosivuilta. Palvelun käyttö VPN-yhteyden välityksellä ei ole mahdollista. 

Palvelun sisällön laatu saattaa vaihdella muun muassa Käyttäjän käyttämän laitteen ja käytettävissä olevan verkkoyhteyden nopeuden mukaan. Lisätietoa kuvan- ja äänenlaadusta löydät Palvelun verkkosivuilta.

MTV Oy pyrkii pitämään Palvelun Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, ja korjaamaan mahdolliset häiriöt ja katkokset mahdollisimman nopeasti. MTV Oy ei kuitenkaan vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvien keskeytysten aiheuttamista haitoista Käyttäjälle, mukaan lukien Palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

MTV Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. MTV Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. MTV Oy kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. MTV Oy:llä on milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tai sen osien tuottaminen ja tarjoaminen Käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.
 

3. Palvelusta perittävät hinnat

MTV Oy:n tarjoama Palvelu tai sen osat voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta.

Maksullisen Palvelun tai Palvelun maksullisen osan käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta Palvelusta tai Palvelun maksullisesta osasta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita Palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja. Joitakin palveluita on mahdollista tilata myös kestotilauksena eli toistaiseksi jatkuvana tilauksena. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes Käyttäjä irtisanoo tilauksen.

Maksamalla maksullisesta Palvelusta perittävän maksun Käyttäjä saa henkilökohtaisen, ei-kaupallisen käyttöoikeuden käyttää kyseistä Palvelua. 

MTV Oy voi muuttaa yksittäisen Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. MTV Oy ilmoittaa hintojen muutoksesta Käyttäjälle vähintään 30 päivää etukäteen esimerkiksi Palvelussa tai sähköpostitse Käyttäjän Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän oikeuksista hintojen muutoksen yhteydessä kerrotaan kussakin hintojen muutosta koskevassa ilmoituksessa. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet löytyvät kunkin Palvelun verkkosivustolta.
 

4. Maksaminen

Siltä osin kuin kyse on maksullisesta Palvelusta, Käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun Palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, maksukortilla, luottokortilla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Käytettävissä olevat maksutavat on kerrottu Palvelun verkkosivulla.

Kestotilauksen yhteydessä Käyttäjän maksukortilta veloitetaan automaattisesti sovitun laskutusjakson mittaisin väliajoin tilausmaksu Palvelun käytöstä. Veloitettava maksu perustuu kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon ja voi muuttua tilauksen voimassaoloaikana. Veloitettavan maksun määrän muuttuessa kesken voimassa olevan tilauksen laskutusjakson, ei syntynyttä hintaerotusta hyvitetä tai veloiteta Käyttäjältä.

Korttimaksamisen osalta Käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että maksukortti on voimassa. MTV Oy:llä on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun tai sen osiin, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. MTV Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus maksullisen Palvelun tai sen osien uudelleen avaamisesta.

Korttimaksaminen tapahtuu MTV Oy:n yhteistyökumppanien toimesta. Kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista tarkemmin alla kohdassa 8.
 

5. Palvelun tilausjaksot sekä irtisanominen

Palvelua on mahdollista tilata toistaiseksi jatkuvana tilauksena 1 kuukauden tilausjaksoissa taikka Palvelua koskevassa sopimuksessa ilmoitettuina tilausjaksoina tai sopimuksessa ilmoitettuna määräaikaisena tilauksena. Toistaiseksi voimassa oleva tilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes Käyttäjä irtisanoo tilauksen, siten, että Palvelun käyttöoikeus jatkuu kulloinkin voimassa olevan tilausjakson loppuun saakka. Määräaikainen tilaus voi Palvelua koskevasta sopimuksesta riippuen päättyä joko automaattisesti määräaikaisen tilausjakson jälkeen taikka jatkua määräaikaisen tilausjakson päättyessä toistaiseksi voimassa olevana, jolloin se on irtisanottavissa määräaikaisen tilausjakson jälkeen.

Palvelua koskeva tilaus on irtisanottavissa Palvelun Oma tili -sivun kautta.
 

6. Kuluttajien peruuttamisoikeus

Mikäli Käyttäjä on yksityishenkilö, hänellä on ostamiensa tavaroiden ja palveluiden osalta kuluttajansuojalain mukainen lähtökohtainen oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus ilmoittamalla siitä MTV Oy:lle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä taikka tavaran vastaanottamisesta.

Käyttäjällä ei kuitenkaan kaikkien tuoteryhmien osalta ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta. Mikäli Palvelun suorittaminen tai tuotteen toimittaminen sähköisesti on Käyttäjän suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, taikka Käyttäjä on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman, ei hänellä ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta. 

Kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden osalta saatetaan noudattaa eri palautuskeinoja ja -osoitteita. Pyydämme Käyttäjää tutustumaan kolmannen osapuolen kanssa tekemäänsä sopimukseen asian selvittämiseksi.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan virheettömien tavaroiden palauttamiseen liittyvät kuljetuskustannukset, ellei muuta ole erikseen kyseisen palveluin erityisehdoissa mainittu. MTV Oy:llä on oikeus vähentää tavaran käytön johdosta aiheutunut arvonaleneminen.

Mikäli Käyttäjä ei ole yksityishenkilö tai hänellä ei ole kuluttajansuojalainsäädännön mukaista peruuttamis- tai palautusoikeutta, MTV Oy veloittaa aiheettomista palautuksista aiheutuneet kustannukset.
 

7. Palvelujen sisältö

Palvelut ja niiden sisältämät yksittäiset Palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mahdollisista palvelukohtaisista takuista ilmoitetaan erikseen palvelun omissa ehdoissa.

MTV Oy ei takaa, että (i) Palvelu tai Palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaavat Käyttäjän odotuksia, (ii) Palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka Käyttäjä on saanut Palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa Käyttäjän odotuksia. 

Palvelussa annettavia yleisluontoisia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi MTV Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi pätevästi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää MTV Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. MTV Oy ei vastaa Palvelussa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
 

7.1. Palvelun sisältämä aineisto

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelussa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä liiketoiminnassa annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Palvelun ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet joko kuuluvat MTV Oy:lle tai ovat MTV Oy:n itselleen lisensoimia tai kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten erityisehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Palveluun sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei MTV Oy ja mahdollinen muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Palvelun sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.
 

7.2. Käyttäjän toimittama aineisto

Tietyissä Palveluun sisältyvissä yksittäisissä liitännäispalveluissa Käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen MTV Oy:lle tai välittämiseen Palvelun avulla (esimerkiksi keskustelusivustot ja kommentointitoiminnot).

MTV Oy ei tarkasta Käyttäjien lähettämää aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Käyttäjän tulee varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja välittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia, troijalaisia tai muita uhkia tietoturvalle. Käyttäjä vastaa sekä MTV Oy:tä että kolmansia osapuolia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Käyttäjä antaa MTV Oy:lle rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja korvauksettoman oikeuden käyttää kaikessa toiminnassaan aineistoa, jonka Käyttäjä on lähettänyt MTV Oy:lle Palvelun ja sen liitännäispalveluiden kautta. MTV Oy:llä on mm. oikeus tarkistaa ja julkaista Palveluun ja sen liitännäispalveluihin lähetetty aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. MTV Oy:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. MTV Oy ei maksa Käyttäjän Palvelussa tai sen liitännäispalveluissa lähettämän aineiston käytöstä palkkiota tai muuta korvausta Käyttäjälle. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on muutenkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi MTV Oy:n verkko- ja muissa palveluissa. Mikään yksittäisen Käyttäjän Palveluun tai sen liitännäispalveluihin tallentama tai niiden avulla välittämä aineisto ei edusta MTV Oy:n mielipidettä tai osoita MTV Oy:n olevan kyseisen Käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

MTV Oy:llä on oikeus poistaa Käyttäjän Palveluun tai sen liitännäispalveluihin lähettämiä viestejä sekä muuta aineistoa. Koska Käyttäjän lähettämä sisältö voidaan poistaa ilman ennakkovaroitusta, suosittelemme Käyttäjää säilyttämään lähettämästään sisällöstä varmuuskopion myös Palvelun ja sen liitännäispalveluiden ulkopuolella. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa välittämänsä aineiston sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin MTV Oy:tä vastaan liittyen MTV Oy:lle toimittamaansa tai Palvelun tai sen liitännäispalveluiden kautta välittämäänsä aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan MTV Oy:tä mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat Käyttäjän toimittamasta tai Palvelun tai sen liitännäispalveluiden kautta välittämästä aineistoista, sekä korvaamaan MTV Oy:lle tästä aiheutuvat vahingot.
 

8. Kolmannen osapuolen palvelut

Palvelu saattaa sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, verkkopalveluihin ja muihin palveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja sisältöihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Koska MTV Oy ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, MTV Oy ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä, henkilötietojen ja evästeiden käsittelystä eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. MTV Oy ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, -palveluissa ja muissa palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. MTV Oy kehottaa Käyttäjää perehtymään kolmannen osapuolen verkko- ja muiden palveluiden käyttö- ja muihin ehtoihin. Mikäli Käyttäjällä on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme Käyttäjää ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.
 

9. Käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan MTV Oy:lle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten erityisehtojen, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai Palvelun lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

10. Vastuunrajoitus

MTV Oy (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä Palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) Palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai Palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) Palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu Palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai tietojen luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista Palveluun liittyvistä olosuhteista.

MTV Oy vastaa tarjoamistaan maksuttomasta tai maksullisesta Palvelusta sekä Palvelun kautta myymistään tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti Käyttöehtojen rajoitukset huomioiden.
 

11. Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Henkilötietojen käsittely Palvelun yhteydessä on kuvattu kulloinkin voimassa olevassa Tietosuojakäytännössä. MTV Oy:llä on oikeus muuttaa Tietosuojakäytäntöä Tietosuojakäytännössä kuvatun mukaisesti.

Tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä henkilötietoja kerätään Palvelun toimittamisen yhteydessä, mihin tarkoituksiin ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään, mitkä ovat henkilötietojen säilytysaikoja koskevat käytännöt, sekä mitä tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia Käyttäjällä on henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Käyttäjän tulee käydä Tietosuojakäytäntö läpi ennen Palvelun käytön aloittamista ja henkilötietojen antamista MTV Oy:lle.   

Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita evästekäytännössämme kuvatuin tavoin.

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa MTV Oy:lle tai kolmansille.
 

12. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa MTV Oy:n Palveluun ja sen sisältämiin yksittäisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, jonka syntyminen ei ole ollut MTV Oy:n tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

MTV Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.
 

13. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Tietosuojakäytäntöön sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä MTV Oy:n asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Näitä Käyttöehtoja koskevat, tai näiden ehtojen tarkoittamiin Palveluun, Tietosuojakäytäntöön sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne MTV Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

14. Käyttöehtojen ja sopimuksen voimassaolo ja muutokset

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Palveluun. 

Käyttöoikeus Palveluun sekä sopimus Käyttäjän ja MTV Oy:n välillä voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

MTV Oy voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. MTV Oy informoi Käyttäjää näiden Käyttöehtojen muutoksista Palvelun yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja. Koska MTV Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee Käyttäjän säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin soveltuvissa Palvelussa.

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 6.9.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluntarjoajan yhteystiedot: 

MTV Oy

Konepajankuja 7, 00510 Helsinki, MTV